Select Page

VOORWAARDEN

Bedankt voor de offerte aanvraag voor het fotograferen van uw bruiloft. Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met fotograaf en/of videograaf de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft fotograaf/videograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd bij de offerte. Door het geven van een opdracht, en/of voldoen van de reserveringsfactuur verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1  Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf/videograaf en/of Videograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf/videograaf en/of Videograaf en Opdrachtgever

3  Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf/videograaf en/of Videograaf geleverd zal worden.

4  Fotograaf/videograaf: The Wedding Glow, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Hierna beide te noemen als ‘Fotograaf/videograaf’

 

 

5  Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf/videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6  Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten allen tijde bij opdrachtgever.

7  Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

8  Aw: Auteurswet 1912

 

Artikel 2. Toepassing

1  Deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf/videograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 

Artikel 2. Aanbod

1  Fotograaf/videograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.

2  Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 7 dagen na de datum van verzending door de fotograaf/videograaf.

3  Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in btw of de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf/videograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1  Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf/videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Het betalen van de reserveringsfactuur valt hier ook onder. Bij voldoen van de reserveringsfactuur betekent dit dat de opdrachtgever een overeenkomst voor de opdracht aangaat met de Fotograaf/videograaf.

2   Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf/videograaf onaanvaardbaar maken.

3   Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf/videograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1  Fotograaf/videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf/videograaf gebruikelijk werkt, zoals te zien is op haar website en in de demoalbums.

2  Fotograaf/videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf/videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3  Fotograaf/videograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf/videograaf en zal extra kosten met zich meebrengen. De beeldselectie van de (bruilofts)reportage wordt door The Wedding Glow gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk

4  Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5  Overmacht. In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf/videograaf uitgesloten.

6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
7  Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf/videograaf of amateurfotograaf/videograaf werkzaam is gedurende de huwelijksdag.
8  Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder doch niet uitsluitend het ja-woord, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.

9 Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot, dus door anderen dan fotografen dan Rachelle zelf of die voor The Wedding Glow werkzaam zijn, is niet toegestaan. Er zullen naast de fotograaf/videograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf/videograaf te hinderen of de door de fotograaf/videograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf/videograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf/videograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Het is fotograaf/videograaf toegestaan een assistent, stagiair of 2nd shooter mee te brengen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de opdrachtgever.

5 Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Dit omdat sommige momenten het beste/alleen van slechts 1 positie kan worden vastgelegd. The Wedding Glow is hier niet voor verantwoordelijk.

 

Artikel 6. Ontwerp/layout

1  Fotoboeken worden naar eigen inzicht, creativiteit en stijl van fotograaf/videograaf ontworpen. Het ontwerp van een fotoalbum zal, nadat foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden. Opdrachtgever mag hiervoor zelf de selectie maken uit de online gallery, tenzij anders is afgesproken.

2  Opdrachtgever heeft na plaatsing van fotobestanden op online gallery, maximaal 2 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan fotograaf/videograaf door te geven. Na deze periode van 2 weken mag fotograaf/videograaf zonder overleg een selectie maken.

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door The Wedding Glow gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk. De nabewerking wordt door Rachelle bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website

3 Opdrachtgever krijgt maximaal één maal kostenloos de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Wat inhoudt dat er niet meer werk in mag komen te zitten dan maximaal een half uur. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen, die eerste keer en/of op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk. Als er na het aanbieden van de lay-out, na twee weken nog geen reactie is gekomen van de opdrachtgever, mag de fotograaf/videograaf ervan uitgaan dat de opdrachtgever akkoord is en dat het album besteld kan worden. Bij een, met schriftelijk/email gestuurd Akkoord voor de layout/ontwerp, wordt het album besteld. Fotograaf/videograaf mag aannemen dat opdrachtgever eventuele fouten in het ontwerp of in namen/datum, door de opdrachtgever gezien zijn. Opdrachtgever attendeert Fotograaf/videograaf vooraf aan het Akkoord op ontwerpfouten/schrijffouten. Nadat het album in bestelling is kan hierop niet meer geattendeert of op terug gekomen worden.

Voor andere producten dan het album, geldt ook dat de Fotograaf/videograaf de door haar gemaakt eindbewerking laat zien ter Akkoord. Fotograaf/videograaf mag aannemen dat opdrachtgever eventuele fouten in het ontwerp of in namen/datum, door de opdrachtgever gezien zijn. Opdrachtgever attendeert Fotograaf/videograaf vooraf aan het Akkoord op ontwerpfouten/schrijffouten. Nadat het product in bestelling is kan hierop niet meer geattendeert of op terug gekomen worden.

4  Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het album/boek.

5 Wanneer in het geoffreerde bedrag een bepaald album is inbegrepen dan kan daar op een later stadium niet meer van worden afgeweken. Wel is het mogelijk, voordat de ontwerpfase van een album wordt gestart een upgrade van een album te doen. Opdrachtgever zal voor de bijkomende kosten hiervoor een factuur ontvangen.

 

Artikel 7. Levering

1  Fotograaf/videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Dit omdat iedere leverancier een eigen levertijd hanteert.

2  Online presentatie van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 3 weken, tenzij anders overeengekomen.

3  De online presentatie blijft twee maanden gratis beschikbaar. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden, indien anders is overeengekomen.

4  Fotograaf/videograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

5  Fotograaf/videograaf is niet verantwoordelijk te houden voor vertraging van levering album of andere producten door leverancier.

6  Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Indien in het geoffreerde pakket een album zit, kan op een later stadium het album niet geannuleerd worden of een restitutie voor gevraagd worden.

7  Levering van producten geschiedt bij de fotograaf/videograaf. Zodat de opdrachtgever kan vaststellen dat er geen defecten/beschadigingen aan de producten zijn. Hiervoor wordt door beide partijen een afspraak gemaakt. Wil de opdrachtgever het album/product opgestuurd krijgen dan zullen de kosten hiervoor bij de opdrachtgever liggen. Reclamatie of (gedeeltelijke)vergoeding of vervanging van de producten zijnde beschadiging/defecten kunnen dan niet meer in behandeling genomen worden. Dit omdat de fotograaf/videograaf onmogelijk kan weten wat er na de versturing van de producten is gebeurd.

Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.

8  RAW-bestanden worden niet geleverd. Fotobestanden worden alleen in jpg geleverd.

9  Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf/videograaf geleverd zijn.

10 Mocht het door omgevingsomstandigheden, kleurzweem, zonlicht e.d. nodig zijn om de bestanden om te zetten naar zwart-wit, dan zal alleen de fotograaf/videograaf deze beslissing maken. Foto`s voor een album kunnen additieve artiestieke bewerkingen krijgen. Het wordt door de fotograaf/videograaf zelf bepaald hoeveel en welke foto`s en welke bewerkingen dit zijn.

Artikel 8. Vergoeding

1  Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf/videograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2  Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf/videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3  Indien aannemelijk is dat fotograaf/videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf/videograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4  De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5 Voor een opdracht van tenminste 8 uren of meer uren, mag ten hoogste 2 uren vermindert worden, op het geheel van uren, door de opdrachtgever als dit noodzakelijk is. Dit moet wel ten allen tijden met de Fotograaf/videograaf overlegt worden.

6  Alle door fotograaf/videograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1  Fotograaf/videograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2  Tenminste 50% van het restant van het totaalbedrag (dit betekent nadat 30% reserveringskosten is voldaan na acceptatie van de offerte) wordt als aanbetaling verlangd, en zal 3 dagen voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.

3  Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 10. Annulering en opschorting (trouwdatum= opdrachtdatum)

1  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf/videograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2  Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf/videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

3  Bij annulering tussen 90 en 14 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de trouwdatum is de opdrachtgever het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf/videograaf verschuldigd.

4  Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, tot 90 dagen voor de bruiloft, brengt fotograaf/videograaf 30% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Het reservering bedrag dat de opdrachtgever betaalt voor het reserveren van de opdracht datum, vervalt aan de fotograaf/videograaf na annulering van de opdracht. Dit als vergoeding voor de tijd die de fotograaf/videograaf inmiddels heeft gestoken in deze opdracht, zijnde (telefoon/video)gesprekken, maken van offerte en facturen en overeenkomst en email verkeer, of ander werkzaamheden.

5  Wijziging datum. Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf/videograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen. Bij wijziging van opdracht datum meer dan 90 dagen en naar een datum voor een volgend kalenderjaar, wordt een reguliere prijsverhoging van 5% in rekening gebracht. Het wijzigen van een opdrachtdatum kan alleen in overleg met de fotograaf/videograaf gedaan worden.

6  Mocht de reportage onverhoopt niet doorgaan dan dient de afspraak voor de reportage per email geannuleerd te worden. Annuleringen per SMS bericht / Whatsapp / of andere soorten tekstberichten hebben geen geldigheid.

7  Ziekte: indien Fotograaf/videograaf/videograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf/videograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf/videograaf/videograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie of videografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf/videograaf zal verrichten. Echter kunnen hier geen rechten en/of garanties aan worden ontleent. Indien er geen vervangende fotograaf/videograaf beschikbaar is en Fotograaf/videograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane reserveringskosten terug van Fotograaf/videograaf. Indien de second shooter wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is Fotograaf/videograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vervanging en/of vergoeding voor afwezigheid van de second shooter.

8  Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan één maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Mocht de verplaatsing van de nieuwe opdrachtdatum van laag seizoen (november tot met maart) naar hoog seizoen (april tot en met oktober) gaan zal een hoog seizoen toeslag van €350,00 in rekening gebracht worden.

9  Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

10 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de 2 % wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf/videograaf.

 

Artikel 11. Klachten

1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf/videograaf.

2  Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3  Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 11.1 binnen 7 dagen een officiële klacht is ingediend.

Artikel 12. Auteursrecht

1  Elke overeenkomst houdt mede de in artikel 8 omschreven licentie in, vermeld in AV, met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf/videograaf, indien niet anders overeengekomen.

2  Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf/videograaf.

3  Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4  Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5  Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te  verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf/videograaf.

6  Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7  Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8  Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf/videograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 10.1 Av in acht te nemen.

9  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf/videograaf.

10  Elk gebruik van een werk van fotograaf/videograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf/videograaf.11  Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf/videograaf, rekent fotograaf/videograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf/videograaf.

 

Artikel 13. Portretrecht

1  Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2   Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3  Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf/videograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1  Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf/videograaf of diens vertegenwoordigers.

2  Fotograaf/videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf/videograaf geleverd zijn.

3  De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1  Fotograaf/videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en/of aanvullende vw te wijzigen of aan te vullen.

2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf/videograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3   Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 16. Algemeen

1 Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf/videograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf/videograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf/videograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf/videograaf gebruik maken zoals van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

2 Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf/videograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

3 Fotograaf/videograaf is gerechtigd een assistent fotograaf/videograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4  Bewaren bestanden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

5 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf/videograaf, in welke zin dan ook.

6 Opdrachtgever is tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn eigendommen. Schade aan zichzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het word op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf/videograaf of haar second shooter.

7 Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico

8 Bij een opdracht langer dan 5 uur zal er voor de fotograaf/videograaf en haar assistant/second shooter een maaltijd en drinken en drinken tussendoor worden verzorgd.

Indien de fotograaf/videograaf en videograaf ook in de avond aanwezig zijn zal er voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. (geen artiesten maaltijd)

9 Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie/ videografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf/videograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

10 Alleen werk van The Wedding Glow mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen.

11 Het geoffreerde/genoemde bedrag is geen eindbedrag. Mocht tijdens de dag extra tijd erbij komen zal deze in rekening worden gebracht.

De definitieve factuur zal worden opgesteld aan de hand van het exacte aantal gemaakte uren en aan de hand van eventuele extra bestellingen. (zoals album, ouder albums, foto achter een lijst e.d.)

De definitieve factuur kan dus verschillen van het geofreerde bedrag.

 

Artikel 17. Overige bepalingen

 

1  Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2   Op alle rechtsverhoudingen tussen The Wedding Glow en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

———————————————————————–

 

 

Algemene voorwaarden van DuPho.

 

 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf/videograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf/videograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 1. Vergoeding 3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf/videograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

 1. Factuur en betaling 4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 4.2 Indien de Fotograaf/videograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf/videograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf/videograaf nog niet heeft voldaan.

 

 1. Klachten. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf/videograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf/videograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd fotografie/ videografiewerk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 2. Opdracht 6.1 De Fotograaf/videograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf/videograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf/videograaf is geretourneerd. 6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf/videograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 

 1. Auteursrecht Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf/videograaf.

 

 1. Licentie 8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf/videograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf/videograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf/videograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht 9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf/videograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf/videograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf/videograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 10.1 De naam van de Fotograaf/videograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf/videograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf/videograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf/videograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Aansprakelijkheid en rechten van derden 11.1 De Fotograaf/videograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf/videograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf/videograaf. 11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf/videograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf/videograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf/videograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

 1. Faillissement/surseance Zowel de Fotograaf/videograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf/videograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

 1. Rechts- en forumkeuze 13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf/videograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.